Wurklist

Kommende optredens – “Gjin C te Heech”:

Nije seizoen Noordenbos en Ko

2023 – 2024  
     
30 septimber
14:00 oere
Easterwâlde  Fryske Krite
14 oktober
20:00 oere
Koarnjum Nut
2 desimber
14:30 oere
Hurdegaryp Besletten
9 desimber
Middeis
Roden Fryske Krite
15 desimber
20:00 oere
Holwert Vrouwen van Nu
27 jannewaris
13:30 oere
Burgum Sen. Plusjebûn
9 maart
14:00 oere
Ugchelen Fryske Krite Apeldoorn