Wurklist

Kommende foarstellings:

Nije seizoen Noordenbos en Ko

2019  
25 jannewaris Drachten Fryske Krite
2 maart Anjum  
29 maart Ferwert Foswert foar bewenners en doarpsminsken
12 april Dronryp  
3 novimber Hurdegaryp Maskelyn – Middeis eigen optreden 
15 novimber Aldtsjerk Doarpsjûn Oerein foar eltsenien
23 novimber Lelystad Fryske Krite Theater Posa
13 desimber Lekkum Doarpshûs. Foar elk dy’t komme wol