Wa trede foar jo op

Skriuwster:
Klaske Kingma-Noordenbos
Mei ideeën fan de hiele ploech

Pieter Jelle van der Laan

Muzykskriuwer en pianist:
Pieter Jelle van der Laan

Spilers:

Klaske Kingma-Noordenbos

Janneke Themmen-Westra

Janneke Themmen-Westra

Aline v.d. Weide-Struiksma

Aline van der Weij-Struiksma

Renie Zuiderveld

Renie Zuiderveld

Lûd:
 Henk en Richtsje van den Berg