Wa trede foar jo op

Skriuwster:
Klaske Kingma-Noordenbos
Mei ideeën fan de hiele ploech

Pieter Jelle van der Laan

Muzykskriuwer en pianist:
Pieter Jelle van der Laan

Spilers:

Klaske Kingma-Noordenbos

Janneke Themmen-Westra

Janneke Themmen-Westra

Aline v.d. Weide-Struiksma

Aline van der Weij-Struiksma

Renie Zuiderveld

Renie Zuiderveld

Lûd:
Lourens Koldijk
Henk en Richtsje van den Berg wurde yn ferbân mei sykte ferfongen troch Lourens Koldijk, soan fan Germ Koldijk dy ’t lang diel út makke hat fan dit selskip.