Nijs

Optreden Noordenbos & Ko ôfskiedsfeest Dongeradiel

Op sneon 3 novimber 2018 docht ek it doarp Easternijtsjerk mei oan it ôfskiedsfeest fan de gemeente Dongeradiel.

Yn it doarpshûs sil kabaretselskip ‘Noordenbos & Ko.’ ferskes hearre litte út eardere programma’s. De foarstellingen/optredens duorje sa’n 20 minuten en wurde om it oere herhelle. It lêste optreden is om 19.30 oere.

Jimme binne allegear tige wolkom.
Graach oan’t dan!

Optreden Noordenbos & Ko yn doarpshûs ‘de Terp’ op 3 novimber o.s. te Easternijtsjerk;

16.30 – 16.50 oere
17.30 – 17.50 oere
18.30 – 18.50 oere
19.30 – 19.50 oere

FERBINING!

FERBINING!  Is de namme fan ús nij programma

Ferbining kin der wêze op allerhande mêd
Brêgen ferbine oevers,
fleantúgen bussen en boaten ferbine ús mei doarpen stêden en lannen

En hoe is dat mei ús as minsken
Mei de iene ha jo earder en yntinser ferbining as mei de oare

Leafde muzyk keunst taal sport en bisten kinne ferbine
En ferjit ek de digi-tale ferbining net

Wy ferbine lietsjes en praatsjes oan elkoar en hoopje op in goede ferbining mei jimme!