NijsGjirrich

Nijsgjirrich is it twadde programma fan dit selskip.

Wurklist

Jûn
Is der noch nijs?
Genietsje ris
’t is unyk
Jabik Post
Kompjoeterje
De Globetrotter
Brune eagen
In Nije boade
“Moster”
Nijtsjes
Hoe stiet it waargles?
Roddelbledden
Beroppen nei….
Friezen bliuwe
Notaris
Himmelje
Manne – pauze!
’t Is tiid