Kleurbekenne

Kleurbekenne is it fyfde programma fan dit selskip.
Dogge wy dat? Kleur bekenne?
Sizze wy wat we tinke of prate wy der wat omhinne
Binne jo in kleurige ferskining of in grize mûs?
Wat kleuret ús libben……….
In feechje earnst , in stipke spot, wat spetters om te laitsjen

Wurklist:

Underweis mei de ‘Noboko’
Us publyk
Wy pakke út
Nûmers
Pinnen en Passen
Buorlju
Hoefolle tiid ha wy noch…..
Herje skoppe
Stilte
Te riden
De jierfergadering
Plee bekke
De sjuery
Knillis
Hoe of wat?
Bin ik dat bern
Aquaria
Blubberje
De seizoenen
Keunstich
De hiele wrâld is in toaniel

Noordenbos en Ko yn K-rûte op 23 maart 2011