Hege Noad(t)

Kleurbekenne is it tredde programma fan dit selskip.

Wurklist:

Hege Noat
Muzikaal?
It elektroanysk each
Sneintejûn Blues
Beppe
Moaie Natuer
It moat kinne
It Lege Nêstsyndroom
Kwekke
Upper Ten
Gewoan?
Oane
Hege Noad
Durkje Disko
Dagen en Nachten
Fokje
Slot Akkoard

29 oktober 1999 – Aline Stuiksma komt by Noordenbos en Ko (yn it plak fan Anneminke Kingma)

90 kear stiene wy mei ús ploegje rounom yn Fryslân en by tal fan Fryske Kriten om útens, op de planken mei ús programma. 23 febrewaris 2003 is de lêste kear.