Dûbelsinnich

Dûbelsinnich is it fjirde programma fan dit selskip.
Wurklist:

De sinne giet as in ‘wave’oer de wrâld
Tolve oere
De wrâld draait mar troch
Jogge
Miggefolk
Ferbûnens
Haagse Bluf
Syn berteplak
Rommel?
Fuotbal frustraasjes
Mobyltsjes
Enerzjy
Súdwester of Sinnehoed
Alde leafde
Misssss
Fekânsje Perikels
Echte Friezen
Gregorius
Dûbelsinnich

Klaske, Pieter en AnnekeYn july 2005 moasten we troch in slimme sykte spitich genôch ôfskie nimme fan Anneke.
As nije spylster kaam Renie Zuiderveld yn it fermidden.