De groetnis út Ferwerderadiel

De groetnis út Ferwerderadiel is it earste programma fan dit selskip.

Wurklist

 De Groetnis
Haww jim efkes tiid?
Waadsee liet
It Bûthúsbankje
It Stolt
Ris ruilje fan fak?
Notaris
Twaddehâns Jet
Omke (Bromke) sjongt
Geef Frysk
Oade oan de kunst
Tegearre
Boerinne
Dominee en mevrouw uit Leiden
Tenerife
Blitse Bill
Fryske nammen
De Maitiid
Widzesankje