Ferbining

Ferbining kin der wêze op allerhande mêd
Brêgen ferbine oevers,
fleantúgen bussen en boaten ferbine ús mei doarpen stêden en lannen

En hoe is dat mei ús as minsken
Mei de iene ha jo gauer en yntinser ferbining as mei de oare

Leafde muzyk keunst taal sport en bisten kinne ferbine
En ferjit ek de digi-tale ferbining net

Wy ferbine lietsjes en praatsjes oan elkoar en hoopje op in goede ferbining mei jimme!kabaretselskip Noordenbos en Ko