Thús

WOLKOM OP DE WEBSIDE FAN

NOORDENBOS EN KO

Wolkom op ús side, jo kinne hjir ynformaasje oer kabaretselskip Noordenbos en Ko fine.

Wolle jo ek ris sa’n gesellige jûn mei dit fleurige selskip sjoch dan de kontaktside. It is ek mooglik om in berichtsje foar ús achter te litten yn it gasteboek!

“Noordenbos & Ko” is in ploechje entûsjaste minsken, dy ’t och sa graach sjonge, en in “toaniel-tic” ha. Dat moat ek wol sa wêze, want dizze oprjochte amateurs dogge alles sels.
Naaie toaniel klean, meitsje attribúten, bouwe op, brekke ôf…….
en spylje mei de measte nocht foar elk dy ’t der nei harkje wol.

“Gjin C te Heech!    Is de namme fan ús nij programma

*******************************************

BreszzTime!
26 novimber 2022
Fan 20:00 – 22:30 oere
Mei teksten en muzyk fan eigen boaiem en in knypeach nei ‘Toppers van toen’
Kaarten bestelle, dat kin hjir>>

kabaret-noordenbos en ko

Foar mear eftergrûn ynformaasje – Lêz hjir fierder….